Вимоги до оформлення тез

Тези – обсягом до 10 сторінок надсилати до 25.09.2023 р. на електронну адресу: aistis.conference@gmail.com або viacheslav.zosimov@knu.ua, mykiola.pyroh@univ.kiev.ua з темою листа «Публікація. Конференція AISTIS 2023».

Вимоги до оформлення тез: формат сторінки А4, поля (всі) 2,5 см, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними назва навчального закладу/установи, організації, населеного пункту, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова англійською мовами курсивом із вирівнюванням за шириною. Потім, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у тексті на літературу та сайти записують у квадратних дужках).